Carta de compromisos

Asset Publisher

Garantim la plena satisfacció en l’acompliment del nostre servici

   

En Aigües d’Elx treballem dia a dia per a millorar el nostre servici i garantir la plena satisfacció en el seu desenvolupament. Amb eixe afany de millora contínua, adquirim estos set compromisos de servici.

 
 • Responsabilitat

  "Una vegada formalitzada la sol·licitud d’alta, ens comprometem a instal·lar el comptador al teu habitatge o local en un termini màxim de 24 hores."

  Al sol·licitar una alta de subministrament al seu habitatge o local situat en una finca amb subministrament mitjançant bateria de comptadors, ens comprometem a instal·lar-lo en un termini màxim de 24 hores a partir del dia hàbil següent a la formalització del contracte (es consideren inhàbils o no faeners tots els dissabtes i els festius nacionals, autonòmics i locals).

  En cas d’incompliment d’este compromís (tenint-ne en compte totes les excepcions i requisits), et compensarem automàticament amb l’import de l’alta (mitjançant abonament en el compte del client). En queden excloses les taxes municipals corresponents.


    

  Requisits:

  • La finca ha de disposar de connexió de servici externa i interna finalitzada, i disposar també de la instal·lació interior d’aigua potable correctament finalitzada i amb la conformitat del servici d’aigües, d’acord amb el Reglament del servici municipal d’aigües i de la legislació vigent.
  • La sala de comptadors ha de ser accessible al personal del servici d’aigües mitjançant la clau d’accés homologada per a esta finalitat. No es consideraran inclosos en este compromís els casos en què no es puga accedir fins a l’interior de la sala de comptadors o en què la sala no complisca les prescripcions exigibles a l’empara del Reglament del servici municipal d’aigües i de la legislació vigent.
  • Queden excloses també d’este compromís les altes de subministrament en bateries de comptadors de nova instal·lació.
  • El compromís només serà aplicable als usuaris titulars del contracte de subministrament.
  • El client no rebrà la compensació corresponent i no podrà exigir el compliment dels nostres compromisos quan tinga un saldo deutor amb l’empresa en qualsevol punt de servici contractat o servici prestat.
 • Eficiència

  Ens comprometem a notificar si detectem un excés en el teu consum.

  “Quan el personal de lectures detecte un excés de consum al teu habitatge, t’avisem immediatament personalment deixant una nota a la bústia, a casa o enviant una notificació per correu ordinari. sempre que este dispose de bústia accessible amb les dades del titular del contracte.Si escaiguera, la factura corresponent podria incloure un missatge personal d’avís d’este excés de consum.”

  Es considera excés de consum:

  Tenint en compte la mitjana de consum i el consum corresponent al mateix període de l’any anterior. Es considerarà excés de consum el que supere en cinc vegades el del mateix període de l’any anterior. En qualsevol cas, el consum ha de ser superior a 200 m3/trimestre.

  En cas que se detecte un excés de consum en l’última factura emesa, i que este no haguera estat identificat i notificat per nosaltres, el compensarem automàticament amb 30 € (descomptant l’import en la següent factura emesa, o bé mitjançant l’abonament al compte del client).


  Requisits:

  • Ha de ser una lectura real feta per l’empresa, descartant consums estimats o lectures facilitades pel mateix client.
  • Tot contracte que no tinga com a mínim sis períodes de lectura de facturació quedarà exclòs d’este compromís.
  • El compromís només serà aplicable als titulars del contracte de subministrament.
  • La compensació corresponent no serà efectiva i no es podrà exigir el compliment dels nostres compromisos quan hi haja un saldo deutor amb l’empresa en qualsevol punt de servici contractat o servici prestat.
 • Proximitat

  Donem resposta a qualsevol queixa o reclamació en un termini màxim de 10 dies faeners.

  “Ens comprometem a estudiar i a respondre en un termini màxim de 10 dies faeners la reclamació de naturalesa comercial dirigida directament a la companyia, siga quin siga el motiu i el canal pel qual haja estat efectuada.”

  En cas que un client faça una reclamació de naturalesa comercial (per exemple, sobre consum facturat, càrrecs a la factura, funcionament del comptador, condicions contractuals i qualitat del servici al client), l’empresa es compromet a donar-li una resposta en un termini màxim de 10 dies faeners.

  En cas d’incompliment d’este compromís (tenint en compte totes les excepcions i requisits), et compensarem automàticament amb 30 € (descomptant l’import en la següent factura emesa, o bé mitjançant l’abonament en el compte del client).


    

  Requisits:

  • S’entén per resposta la contestació donada al client, no necessàriament la resolució de la queixa o la reclamació. Es comptabilitzarà a partir de la data de registre de la reclamació en el sistema d’informació de reclamacions (es consideren inhàbils o no faeners tots els dissabtes i els festius nacionals, autonòmics i locals).
  • El compromís no és aplicable en cas que el contracte no estiga al corrent en el pagament dels rebuts fins al moment de la queixa o la reclamació.
  • El compromís només serà aplicable als titulars del contracte de subministrament.
  • Es descarten les reclamacions que, per la seua naturalesa, requereixen habitualment un termini de resolució superior:
   • Reclamacions fetes a través d’oficines de consumidors o altres organismes oficials (incloent-hi les verificacions oficials de comptador).
   • Reclamacions que, per a la seua resolució, requerisquen un canvi de comptador i una lectura posterior del nou comptador instal·lat per a l’estimació del consum del subministrament.
   • Reclamacions patrimonials per danys o lesions.
   • Reclamacions relatives a la qualitat de l’aigua.
   • Reclamacions no vinculades a cap subministrament.
 • Agilitat

  Ens comprometem a donar-te un pressupost per a connexions de servici d’aigua i clavegueram en un termini màxim de 15 dies.

  “El termini establit, de 15 dies naturals, es computarà des de l’endemà de la data de la sol·licitud, sempre que les dades facilitades siguen completes i correctes”.

  En cas d’incompliment d’este compromís (tenint-ne en compte totes les excepcions i requisits), et compensarem automàticament amb 30 € (mitjançant abonament en el compte del client).


  Requisits:

  • Si es fa una modificació de la sol·licitud original, el termini establit es computarà novament des de l’endemà de la modificació de la sol·licitud original.
  • La sol·licitud del pressupost no implica l’acceptació del pressupost per part del client.
  • S’exclouen d’este compromís els pressupostos que requerisquen una ampliació de la xarxa.
  • El compromís només serà aplicable als titulars de la sol·licitud del pressupost, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament del servici.
 • Confiança

  Si detectem alguna incidència amb el teu banc, te n’avisarem en un termini màxim de 10 dies.

  “Ens comprometem en el termini establit, de 10 dies hàbils, es computarà des de l’endemà de la data de comunicació de l’entitat bancària de la devolució o incidència”.

  En cas d’incompliment d’este compromís (tenint en compte totes les excepcions i requisits), et compensarem automàticament amb 30 € (descomptant l’import en la següent factura emesa, o bé mitjançant l’abonament en el compte del client).


   

  Requisits:

  • El compromís només serà aplicable als titulars del contracte de subministrament, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament del servici.
  • El client no rebrà la compensació corresponent i no podrà exigir el compliment dels nostres compromisos quan tinga un saldo deutor amb l’empresa en qualsevol punt de servici contractat o servici prestat.
 • Precisió

  Ens comprometem a rectificar qualsevol error en la teua factura en un termini màxim de 10 dies.

  “El termini establit, de 10 dies hàbils, es computarà des de l’endemà de la data de la sol·licitud, sempre que el comptador corresponent a l’immoble puga ser revisat pel personal de l’empresa”. Per tant, en cas que no es puga accedir al comptador, el termini assenyalat anteriorment es comptarà des de la data en què es facilite l’accés al mateix comptador per a revisar-lo”.

   

  En cas d’incompliment d’este compromís (tenint en compte totes les excepcions i requisits), es refarà la factura amb la lectura correcta i et compensarem automàticament amb 30 € (descomptant l’import a la següent factura emesa, o bé mitjançant l’abonament al compte del client).


  Requisits:

  • Si la factura errònia està remesada en una entitat bancària en el moment de la rectificació, el dia que es considerarà per al compliment del compromís serà el dia en què l’empresa haja comunicat al client l’error en la seua factura. Sense perjuí de la rectificació posterior de la factura.
  • No es consideren errors de facturació els ocasionats per lectures facilitades o estimacions de consum efectuades sobre la base del Reglament del servici (comptador parat o avariat, etc.).
  • El compromís només serà aplicable als titulars del contracte de subministrament.
  • Tampoc es consideraran errors de facturació la modificació de les condicions que siguen pressupost de la facturació o els canvis de tarifes que es produïsquen o es comuniquen a l’empresa amb posterioritat a la data de la facturació.
  • Els errors de lectures s’hauran de comunicar abans de l’emissió de la factura següent.
  • En tot cas, en queden exclosos els tributs, les taxes, els impostos o qualsevol altre ingrés públic de l’ajuntament o d’àmbit autonòmic.
  • El client no rebrà la compensació corresponent i no podrà exigir el compliment dels nostres compromisos quan tinga un saldo deutor amb l’empresa en qualsevol punt de servici contractat o servici prestat.
 • Profesionalitat

  Executem les connexions de servici d’aigua i clavegueram en un termini màxim de 15 dies.

  “El termini establit, de 15 dies naturals, es computarà des de l’endemà de la data de comunicació a l’empresa de l’abonament del pressupost”. “I, en cas que es requerisca una autorització municipal per ocupació de la via pública o tall del trànsit, el termini es computarà des de la data autoritzada per l’ajuntament.”

   

  En cas d’incompliment d’este compromís (tenint-ne en compte totes les excepcions i requisits), et compensarem automàticament amb 30 € (mitjançant abonament en el compte bancari i descomptant l’import en la següent factura emesa).

   

  Requisits:

  • Per als compromisos de comunicació de pressupost i execució de la connexió de servici, el reclamant haurà de ser el titular de la sol·licitud en la comunicació del pressupost, i l’ordenant de la liquidació en l’execució de la connexió de servici.
  • S’exclouen d’este compromís les connexions de servici que requerisquen una extensió en la xarxa.
 •  

ACLARIMENT: Aigües d’Elx adquirix estos set compromisos de servici en situacions de normalitat i estabilitat. No es consideren incompliments els motivats per situacions excepcionals, com ara cas fortuït o força major. La comunicació es podrà fer per qualsevol mitjà (telèfon, carta, correu electrònic, missatges a mòbils, oficina, etc.). En cas de devolució bancària, només es farà a través de missatges a mòbils o per correu electrònic. En qualsevol cas, en queden exclosos tots els supòsits en què l’incompliment o la causa no siguen imputables a l’empresa.