Avís legal

Aviso Legal

Este lloc web pertany a Aigües i Sanejament d´Elx S.A (en endavant Aigües d'Elx), societat de nacionalitat espanyola amb NIF A53555967, inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 2432,Hoja A-64388-Insc.1ª amb domicili social en Plaza de la Lonja 1.

L’accés i l’ús del lloc web atribuïx a qui el realitza la condició d’“usuari” que accepta plenament i sense reserves estes condicions generals, així com les condicions particulars que, si és el cas, complementen, modifiquen o substituïxen les condicions generals en relació amb determinats servicis i condicions del lloc web.

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

 

OBJECTE

Estes condicions generals regulen l’ús (inclosos l’accés, la creació, l’edició, la modificació i la supressió) a este lloc web de Aigües d'Elx, inclosos els continguts i servicis que posa a disposició de l’usuari. Qualsevol persona que accedisca a este lloc es considera "usuari", i accepta de forma expressa, automàtica i voluntària sotmetre’s a les condicions generals vigents en cada moment que hi accedisca.

La utilització de certs servicis oferits en este lloc web pot estar sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituïxen, completen o modifiquen este document. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’estos servicis, l’usuari ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars.

Aigües d'Elx es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’estructura i disseny del lloc web; modificar o eliminar servicis o continguts, així com les condicions d’accés o ús del lloc web.

USO
L’usuari és conscient i accepta que l’ús del lloc web es realitza en tot cas davall la seua única responsabilitat. Queda prohibit l’ús del lloc web amb fins il·lícits o lesius per a Aigües d'Elx o qualsevol tercer. En la utilització del lloc web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que puga danyar la imatge, els interessos o els drets de Aigües d'Elx o de tercers o que puga danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedisca de qualsevol forma la utilització normal del lloc web.

Aigües d'Elx adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en internet no són enterament fiables i que, per tant, Aigües d'Elx no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en estos.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com tota la informació continguda en el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que hi aparega) són propietat de Aigües d'Elx o bé té els drets suficients per a l’ús.

Els drets d’explotació sobre este lloc web i qualsevol dels seus continguts, elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen en tot moment amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte a estos drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tot el món, a Aigües d'Elx, incloent qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i la resta de materials creats, editats i modificats per l’usuari. L’usuari no pot utilitzar les marques registrades per Aigües d'Elx, noms comercials, dissenys, know-how, així com qualsevol altre signe distintiu de Aigües d'Elx, sense el consentiment previ i exprés d’esta.

L’usuari no pot modificar ni reproduir, ni en part ni en la seua totalitat, esta informació, sense el consentiment previ i exprés de Aigües d'Elx. Amb caràcter enunciatiu però no limitador:

  1. L’usuari no es troba autoritzat a suprimir, eludir, manipular el copyright i la resta de dades identificatives dels drets de Aigües d'Elx, així com qualsevol mecanisme de protecció.

  2. L’usuari no es troba autoritzat per desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del web. Tota la informació del lloc web està protegida pels drets d’autor. La utilització no autoritzada de la informació continguda en este web, la seua revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Aigües d'Elx, dóna lloc a les responsabilitats legalment establides. Les marques (signes distintius i logos) que apareixen en el lloc web són titularitat exclusiva de Aigües d'Elx i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, servicis i companyies que apareguen en este document o en el lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus propietaris respectius i legítims.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

Aigües d'Elx no és responsable dels danys o perjuís derivats de l’ús dels continguts del seu web. En especial, Aigües d'Elx no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços que conté este lloc web i que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers. Aigües d'Elx no respon ni dels continguts ni de l’estat dels dits llocs i pàgines web. L’accés a estes a través d’este lloc web tampoc implica que Aigües d'Elx en recomane o n’aprove els continguts. Aigües d'Elx no es fa responsable dels danys o perjuís, de qualsevol tipus, produïts per les deficiències del servici del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o l'ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l’ús que puga fer-se de la informació continguda en este és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Aigües d'Elx no respondrà de cap conseqüència, dany o perjuí que es puga derivar d’este accés o ús de la informació. Aigües d'Elx no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles danys que es puga causar al programari i al sistema informàtic de l’usuari, o als fitxers o documents que s’hi emmagatzemen, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a connexió als servicis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix navegador. En tot cas, correspon a l’usuari disposar de ferramentes adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

HIPERENLLAÇOS I LLOCS ENLLAÇATS

L’usuari que pretenga establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al lloc web de Aigües d'Elx ha d’obtindre una autorització prèvia i per escrit de Aigües d'Elx. L’establiment d’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Aigües d'Elx i el propietari del lloc o de la pàgina web en què s’hi establisca, ni l’acceptació o aprovació per part de Aigües d'Elx dels seus continguts o servicis. En tot cas, Aigües d'Elx es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç.

En el lloc web de Aigües d'Elx es posa a disposició de l’usuari, únicament per a la recerca de, i accés a, informació, continguts i servicis disponibles en internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (p. ex. enllaços o botons), directoris o instruments de busca que permeten a l’usuari accedir a llocs o portals d’internet pertanyents o gestionats per tercers (“llocs enllaçats”). Aigües d'Elx no oferix ni comercialitza per si o per mitjà de tercers la informació, els continguts i els servicis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i servicis, així com qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en estos; l’usuari, per tant, assumix de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través d’estos. L’existència de llocs enllaçats no pressuposa en cap cas la formalització d’acords amb els seus responsables o titulars, ni la recomanació, promoció o identificació de Aigües d'Elx amb les manifestacions, continguts o servicis que s’hi proporcionen.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Estes condicions generals es regixen per la legislació espanyola. Aigües d'Elx i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Elche, per a totes les qüestions que pogueren suscitar-se o les accions que pogueren exercitar-se derivades de la prestació del servici del lloc web i dels seus servicis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l’ací establit.