Protecció de dades

Protecció de Dades

Política de privacitat de clients/usuaris- Aigües i Sanejament d´Elx, SA

La següent política de privacitat descriu el tractament de les dades de caràcter personal que Aigües i Sanejament d´Elx, SA, duu a terme dels seus clients. Disposes d’un resum d’esta política de privacitat en este document.

I. Qui és el responsable de les dades que facilites?

El responsable del tractament de les teues dades personals és Aigües i Sanejament d´Elx, SA (d’ara endavant, Aigües d'Elx), amb CIF núm. A-53555967 i domicili en la plaça de la Llotja, núm. 1, d’Elx.

Aigües d´Elx és una companyia de proveïment d’aigua potable, que es regix en el seu funcionament, entre altra normativa, pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües; i la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana.

En l’apartat següent s’explica quines dades de caràcter personal arreplega Aigües  d´Elx i per a quines finalitats s’utilitzen eixes dades.

 

II. Quin tipus de dades recull Aigües d’Elx dels seus clients i usuaris de l’Oficina Virtual?

Aigües d´Elx  arreplega les següents dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives i de contacte ( nom, DNI,telèfon, adreça electrònica, etc), i informació sobre la vivenda que ocupa el client (adreça, pis, etc). Arrepleguem estes dades quan el client firma el contracte de proveïment d’aigua potable.
 • Dades de consum i dades tècniques del subministrament d´aigua potable. Esta informació del teu consum és necessària per a emetre la factura corresponent.
 • Dades relatives a la teua utilització de la pàgina web corporativa i/o l’Oficina Virtual (nom d’usuari, contrasenya, registre d’algunes operacions fetes, etc.).Arrepleguem estes dades quan accedixes a la nostra pàgina web corporativa. Per favor, recorda que en la nostra pàgina web s’utilitzen cookies. Pots consultar informació detallada sobre el tema en este enllaç .
 • Diferents dades que ens facilites voluntàriament quan et poses en contacte amb nosaltres. Si et poses en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (per una reclamació, per a comunicar una emergència, per a consultar un dubte, etc), arrepleguem informació de molt diferent tipus que ens dones a conéixer amb la finalitat d’atendre la teua petició.

 

 III. Quin tipus de dades arreplega Aigües d'Elx de les persones que sols accedixen al web per a consultar informació?

Si visites la nostra pàgina web (https://www.aigueselx.com), recollirem:

 • Determinada informació relacionada amb la teua navegació (que no sempre ens permetrà identificar-te) a través de cookies instal·lades en el teu equip. Per favor, consulta’n més detalls en la nostra política de cookies, en l’enllaç https://www.aigueselx.com/politica-de-cookies.
 • Les dades personals que ens facilites voluntàriament al completar formularis de contacte. En este cas, et sol·licitarem que marques una casella per a acreditar que has llegit esta política i que saps quin tractament es donarà a les teues dades. Les dades obtingudes a través de formularis del nostre web s’utilitzen per a atendre la petició que ens faces.

IV. Per a què utilitzem les teues dades personals?

Utilitzem les dades amb les finalitats següents:

 • Prestar el servei de subministrament d´aigua potable i clavegueram que has contractatDuem a terme diferents gestions necessàries per a executar el contracte de subministrament d’aigua, com per exemple: lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums efectuats per diferents mitjans, etc. El tractament d’estes dades és necessari per a mantindre la relació contractual amb el client.
 • Gestionar el subministrament d´aigua i solucionar les incidències que es produïsquen en el mateix subministrament. Aigües d’Elx duu a terme tasques de detecció de fuites, control de frau i balanç hidràulic amb l’objectiu de garantir una gestió adequada de l’aigua i el funcionament correcte de la xarxa. Aigües d’Elx té un interés legítim en tractar les teues dades personals per a detectar fuites i evitar fraus. D’altra banda, el tractament de les dades relatives al subministrament és necessari per a mantindre la relació contractual amb el client.
 •  Atendre les sol·licituds que voluntàriament ens faces (reclamacions, consultes de dubtes, telefonades d’emergència, etc.).

  El tractament d’estes dades és necessari per a mantindre la relació contractual amb el client, o es basa en el seu consentiment.
 • Elaborar estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció en relació amb el subministrament d’aigua que ens ajuden a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats.
 1. Estudis estadistics. Elaborem estudis estadístics per a millorar els nostres serveis o dissenyar noves funcionalitats. Per exemple, avaluarem els nivells de satisfacció, determinarem mitjanes periòdiques de consum i preveurem la demanda d’aigua en diferents zones o municipis. Este tractament té com a base legal l’interés legítim d’Aigües d’Elx en tractar les teues dades personals i, en particular, la teua opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que pugues patir, per a generar estudis estadístics o agregats que permeten millorar els serveis.  
 2. Enquestes de satisfacció. Així mateix, duem a terme enquestes de satisfacció relacionades amb el subministrament d’aigua, raó per la qual podríem posar-nos en contacte amb tu per telèfon o per correu electrònic. En cap cas es prendran mesures que t’afecten de forma individual, i les teues dades personals seran anonimitzades.

Aigües d’Elx considera que esta finalitat és compatible amb la de subministrament del servei d’aigua, ja que hi ha una relació entre ambdues finalitats (fem enquestes de satisfacció per a poder prestar-te un millor servei). Entenem, d’altra banda, que pots esperar raonablement que la teua informació personal es tracte amb esta finalitat.

 • Gestionar l'accés i l´ús de l´Oficina Virtual. El tractament d’estes dades es basa en l’existència d’una relació contractual amb tu.
 • Oferir-te o remetre’t informació comercial relacionada amb els serveis d’aigua potable que gestiona Aigües d’Elx, i també sobre activitats i esdeveniments relatius a este sector, sempre que ens atorgues el teu consentiment. Si ens autoritzes a fer-ho, podrem enviar-te estes comunicacions promocionals, fins i tot per mitjans electrónics. El tractament de les dades amb esta finalitat es basa en el teu consentiment.
 • Elaboració d’un perfil teu mitjançant un seguiment continu del teu consum d’aigua, i utilitzar altres dades que ens hages facilitat per a oferir-te promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua, i sempre que ens atorgues el teu consentiment. Amb esta finalitat s’utilitzaran, entre altres dades, les de telelectura, que permetran, entre altres coses, conéixer en temps real el consum d’aigua que fas

                     El tractament de les dades amb esta finalitat es basa en el teu consentiment.

V. Amb qui compartim les teues dades?

Aigües d’Elx té diversos proveïdors que l’assistixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el servici de subministrament d’aigua. A manera d’exemple, Aigües d’Elx té entitats que l’assistixen en qüestions tecnològiques com l’emmagatzematge de la informació, la realització de telelectures o la detecció de fraus en el consum d’aigua. També és assistida per altres entitats per a la gestió d’impagats, la prestació dels serveis d’atenció al client, la realització d’enquestes de satisfacció o la impressió, l’ensobrament i la distribució de factures.

Finalment, Aigües d’Elx disposa dels serveis de Microsoft Ireland Operations Limited per a emmagatzemar informació diversa en Microsoft Azure, com ara les teues dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited podria subcontractar part d’estes tasques a Microsoft Corporation, radicada en els EUA. Ara bé, en cas que es produïsca una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation, esta transferència serà lícita, ja que s’han establit les garanties adequades per a protegir les teues dades personals. En este sentit, Microsoft Corporation (i) es troba adherida al Privacy Shield i (ii) l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències que tinguen com a destinació esta empresa són lícites d’acord amb certes condicions.

Aigües d´Elx comunicarà les teues dades personals a les entitats següents, les quals podran utilitzar-les, entre altres fins, per als següents:

Entitat

Finalidat

Esta cessió és legal…

Ajuntament del municipi on es presta el servei o els Serveis Socials de l’Ajuntament

Recaptació de la taxa de fems de l’Ajuntament

Ordenança fiscal de l’Ajuntament corresponent, reguladora de la taxa de brossa, que en preveu el cobrament a través de la factura de l’aigua.(Ordenança accessible en el web de cada ajuntament.)

 

Abans d’executar un possible tall de subministrament, remetem dades als Serveis Socials del municipi a fi que emeten el corresponent informe de comprovació de risc d’exclusió social o vulnerabilitat

Estem obligats a fer esta cessió de dades, entre altres motius, per complir l’article 23.5 de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana.

Entitat Publica de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

Recaptació del Cànon de Sanejament

Estem obligats a fer esta cessió per la Llei 58/2003 (general tributària); la Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

 

VI. Durant quant temps conservem les teues dades?

Les teues dades es conservaran mentre mantinguem una relació contractual amb tu, per a poder gestionar-la adequadament. Una vegada finalitzada esta relació, haurem de conservar les teues dades degudament bloquejades durant un període addicional en què hi puga haver qualssevol responsabilitats derivades del servei de subministrament d’aigües o de cada finalitat.

En cas que hages autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les teues dades fins al moment en què ens sol·licites que vols deixar de rebre les nostres ofertes

 

VII. Els teus drets

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades, pots exercir diferents drets:

 • Sol·licitar accés a les teues dades i obtindre’n una còpia.
 • Demanar que es rectifiquen i/o se suprimisquen en alguns casos.
 • Oposar-te a l’elaboració de perfils personalitzats.
 • Sol·licitar-nos limitar el tractament de les teues dades
 • Demanar la portabilitat d’aquelles dades que has facilitat.

En tot moment, si has consentit l’enviament de comunicacions comercials, l’elaboració d’enquestes no relacionades amb el servei o l’elaboració de perfilat, tens dret a revocar eixe consentiment.

Aigües d’Elx et reconeix, a més, el dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas que consideres que s’ha fet un tractament incorrecte de les teues dades de caràcter personal. La teua reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebràs una resposta del nostre DPO.

Per a exercitar els teus drets, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través d’estos mitjans:

 • Dirigint-nos una carta per correu postal a l’adreça: Plaça de la Llotja, núm. 1, d’Elx (Alacant)
 •  Per correu electrònic dirigit a: https://www.aigueselx.com/contacta 

En tot cas, com a afectat o interessat, pots presentar les denúncies que consideres oportunes davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).