Depòsits comunitaris

Depósitos comunitarios

Consells per a un bon manteniment

Manteniment dels depòsits comunitaris

 

Els depòsits d’aigua potable de xicoteta capacitat de les comunitats de propietaris, vivendes individuals i negocis, tenen un paper important en la qualitat de l’aigua subministrada.

L’usuari/usuària és responsable del seu ús i manteniment correctes.

 • Consells per a un bon manteniment

  • Els depòsits han d’estar situats en llocs de fàcil accés per a la seua neteja i desinfecció. No han d’estar mai enterrats ni formant part de l’estructura de l’immoble, ni tampoc en terrasses on els puga tocar directament el sol. S’han de poder inspeccionar en tot el seu perímetre.
  • Han d’estar tapats amb una coberta impermeable que ajuste perfectament (tancament no hermètic) i que permeta accedir a l’interior.
  • En la seua construcció cal emprar materials homologats per la Delegació d’Indústria per a emmagatzematge d’aigua per a consum humà.
  • Han d’estar en una habitació separada de qualsevol risc sanitari (habitació per al fem, arquetes de sanejament, etc.).
  • Ha de disposar d’un desguàs de fons en la part més baixa, mai connectat directament al sanejament.
  • Ha de disposar d’un sobreeixidor que permeta l’evacuació d’eventuals sobreeiximents. El sobreeiximent haurà de ser visible, sense connexió directa amb la xarxa de sanejament.
  • La circulació d’aigua en el depòsit ha de ser contínua: ha d’entrar per dalt i eixir per baix.
  • El depòsit ha de ser tancat i les peces i empalmaments que hi estiguen units han d’estar també incomunicats els uns amb els altres.
  • Per a evitar la proliferació de bacteris, cal netejar-los almenys una vegada a l’any, amb una barreja d’hipoclorit sòdic i aigua i un raspall de cerres dures. També es pot utilitzar aigua a pressió. Aigües d’Elx recomana a les comunitats de veïns que establisquen un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada.
  • A l’hora de fer la neteja, cal comprovar que no hi ha fissures ni esquerdes; si n’hi ha, cal segellar-les amb productes de segellament que complisquen amb la legislació vigent.
  • A més, caldrà instal·lar les mesures adequades de protecció i senyalització de punt d’emmagatzematge d’aigua per al proveïment, a fi de no contaminar l’aigua emmagatzemada o empitjorar-ne la qualitat.

Per a més informació sobre este tema, es pot consultar la legislació vigent