Tarifes

Tarifas

Comprendre les tarifes
 

Les tarifes per a la gestió d’aigua, el cànon de sanejament, la conservació del comptador, el clavegueram i el fem s’elaboren tenint en compte les característiques específiques del municipi d’Elx i la legislació vigent actual.

 • Aigua i Clavegueram

  El municipi d’Elx es caracteritza perquè té uns recursos hídrics limitats. Este és el motiu pel qual s’aplica la facturació per trams de consum, per a facturar en funció de la despesa d’aigua i amb una tarifa creixent. D’esta manera, es fomenta un consum racional de l’aigua.

  Així mateix, els ingressos derivats de les tarifes han de cobrir tant els costos periòdics de gestió del servici com les inversions realitzades en les infraestructures que el municipi necessite.

  L’estructura tarifària del servici d’aigua i clavegueram té dues parts diferenciades:

  La part variable, que es factura en funció del consum per trams i s’aplica tant en les tarifes d’aigua com en les de clavegueram, tenint en compte els metres cúbics consumits.

  La part fixa, denominada “quota de servici”, que es paga en concepte de disponibilitat immediata i accés permanent al servici. S’aplica tant en l’aigua com en el clavegueram.

  Accedix a la legislació completa:

  B.O.P. nº 243 de 23 desembre 2013

  D.O.G.V. nº 7545 de 11 juny 2015

 • Cànon de Sanejament

  Taxa autonòmica de la qual és titular l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.

  El cànon de sanejament s’aplica a tots els contractes de subministrament, d’alta en el servici d’aigua potable, en virtut de la Llei 2/1992 de 26 de març de Govern Valencià i el Decret 266/1994 de 30 de desembre. El titular d’este recurs tributari és la Generalitat Valenciana, que gestiona EPSAR.

   

 • Taxa de Fem

  La taxa per la prestació del servici de recollida domiciliària de fem es recapta a la factura de l’aigua per compte de l’Ajuntament d'Elx.

  S’aplica a tots els contractes d’alta en el servici d’aigua potable i es destina al tractament, reciclatge i valorització dels residus municipals, així com el seu trasllat als punts verds i les plantes de reciclatge.

  Accedix a la legislació completa:

  B.O.P nº 241 de 19 de desembre de 2019