Control de la qualitat de l’aigua

AIGUA DE QUALITAT

Una aigua de qualitat

En Aigües d'Elx ens prenem molt seriosament la teua salut i la del nostre entorn. Et garantim que l’aigua que reps en ta casa complix tots els requeriments legals, oferix la màxima seguretat de consum i supera els controls de qualitat més exhaustius.

La Unió Europea i la legislació espanyola determinen la qualitat que ha de tindre l’aigua de l’aixeta a través del Reial decret 3/2023, de 10 gener, pel qual s’establixen els criteris tecnicosanitaris de qualitat de l’aigua de consum, i el seu control i subministrament. De forma consensuada amb l’autoritat sanitària, en Aigües d'Elx hem desenvolupat el Pla de control analític, que establix la freqüència d’anàlisis i els paràmetres que cal analitzar. Així assegurem el compliment total del Programa de vigilància sanitària de l’aigua de consum autonòmic.

Per a garantir la qualitat de l’aigua i que esta siga totalment segura per al consum humà, en Aigües d'Elx fem moltes anàlisis i controls, en laboratoris acreditats i certificats, que permeten garantir la màxima fiabilitat dels resultats. Les dades es remeten al Ministeri de Sanitat i es publiquen en el Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (SINAC).

Cal recordar que la responsabilitat d’assegurar la qualitat de l’aigua de l’aixeta és diversa, ja que correspon al Ministeri de Sanitat, a les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes, als ajuntaments, a l’empresa subministradora i a cada propietari de les instal·lacions interiors dins de la seua propietat.

Tipus d’anàlisi

Tipus d’anàlisi

Per a assegurar la qualitat de l’aigua, es duen a terme els tipus d’anàlisi següents:

Anàlisi de control en la xarxa de distribució

Per a determinar els caràcters fisicoquímics, organolèptics i microbiològics de l’aigua.

Anàlisi completa de la xarxa i els depòsits

Per a determinar els caràcters organolèptics i fisicoquímics, els metalls, els trihalometans, els plaguicides, els hidrocarburs aromàtics policíclics i els caràcters microbiològics.

Anàlisi de radioactivitat

D’acord amb l’última modificació feta en el Reial decret 3/2023, s’establix que cal determinar el potencial d’activitat radioactiva en les aigües de consum humà.

Determinació del clor residual lliure in situ

Per a garantir la desinfecció correcta de l’aigua.

contenido_calidad_agua_elx_3065

A continuació, pots accedir a informació diversa sobre la xarxa de distribució del teu municipi, d’acord amb el Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’establixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, i el seu control i subministrament (propietat de les infraestructures, reclamacions, plans sanitaris de l’aigua, etc.).

A més de la informació que conté este apartat, pots consultar informació sobre factures, preus i bonificacions en l’apartat “El teu servei” i informació sobre el cicle de l’aigua i consells d’ús de l’aigua en l’apartat “La teua aigua” d’este mateix web.

Les infraestructures hidràuliques del municipi d’Elx són gestionades per Aigües i Sanejament d’Elx, SA (CIF A53555967 i web www.aigueselx.es), la propietat de la qual pertany a l’Ajuntament d’Elx (CIF P0306500J i web www.elche.es).

La informació relativa a les xarxes de distribució, la seua denominació en SINAC, la zona d’abastament a què pertanyen i la població abastida, la tens disponible accedint al web de SINAC

Durant l’any 2023, el percentatge de queixes rebudes en relació amb aspectes regulats per l’RD 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’establixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum i el seu control i subministrament, ha sigut inferior al 0,1 % de la població subministrada.

El pla sanitari de l'aigua o PSA és una metodologia d'anàlisi i gestió de riscos i punts crítics basada en les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i altres entitats internacionals. 

La legislació espanyola establix l'obligació de realitzar PSA en el capítol IV i Annex VII del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'establixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.

La realització del PSA consistix a analitzar els perills i quantificar els riscos a partir de les dades i successos relacionats amb la qualitat i continuïtat del subministrament d'aigua en el municipi. L'anàlisi d'estes dades permet prioritzar l'actuació davant els riscos i establir mesures preventives o barreres múltiples que els minimitzen o eliminen. L'objectiu del *PSA és garantir sistemàticament que l'aigua siga salubre i neta, acceptable pels usuaris i que el servici siga continu, amb quantitat i pressió suficient.

El PSA es revisa anualment i les dades analítiques generades, retroalimenten al sistema, per a fer-lo cada vegada més robust, enfortint el principi de prevenció de riscos i aportant una millora contínua del proveïment.

Finalment, les autoritats sanitàries comproven i aproven els PSA, la qual cosa garantix el compliment, grau d'implantació i eficàcia d'este.

Addicionalment el *PSA d'este proveïment es troba certificat segons la norma ISO 22000, que garantix la innocuïtat de l'aigua subministrada.

Per a este municipi es disposa del *PSA en vigor. Després de l'última revisió de l'avaluació de riscos realitzada es conclou que no és necessari implementar mesures correctores addicionals, garantint així la qualitat higienicosanitària de l'aigua.