Bonificacions i fons social

Bonificaciones y Fondo Social 2

Treballem per millorar el teu municipi

En Aigües d’Elx ajudem els qui més ho necessiten

 

Aigües d’Elx té un fons social per a l’assistència en el pagament de factures, i també tarifes bonificades. D’esta manera, l’empresa treballa per a millorar la vida dels ciutadans del municipi.

Tarifes Bonificades

Poden sol·licitar estes tarifes els pensionistes i els incapacitats permanents, les víctimes de violència de gènere, les famílies nombroses i els desocupats de llarga duració, tant en la quota de servei d’aigua i clavegueram com en el consum per blocs.

 • Jubilats i incapacitats permanents (en els graus incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa)

  Persones que perceben pensió per jubilació o incapacitat permanent en els graus d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, amb un import que no ha de superar les quanties mínimes establides en la Llei de pressupostos de l’Estat.

  Documentació que cal presentar:

  • DNI/NIE
  • Certificat de empadronament
  • Resolució de la Concessió en cas de nous pensionistes o Decret de Revaloració de Pensió en cas de renovació anual. Si no disposa de cap d'aquests documents, pot sol·licitar-los a través de www.seg-social.es
  • Quotes vigents

   Quota de servei d’aigua  Tarifes
   Pensionistes i incapacitats 12,11 €/trimestre
   Quota de consum d’aigua per blocs Tarifes
   Fins a 20 m3 0,4446 €/m3
   De 21 a 60 m3 0,8497 €/m3
   Més de 60 m3 3,1505 €/m3
   Conservació del comptador 2,0800 €/trimestre
   Quota de servei de clavegueram 4,327 €/trimestre
   Quota de consum de clavegueram per blocs Tarifes
   Fins a 50 m3 0,0100 €/m3 
   De 51 a 500 m3 0,1247 €/m3
   Més de 500 m3 0,2284 €/m3
    

    

 • Víctimes de violència de gènere

  El tràmit i la comunicació es duran a terme mitjançant l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament d’Elx.

  Les víctimes de violència de gènere es podran acollir també a les tarifes socials de pensionistes o famílies nombroses.

 • Families Nombroses o Monoparentals

  Famílies que disposen del títol oficial en vigor acreditatiu de família nombrosa o monoparental. Hi ha diferents tarifes en funció del nombre de fills/filles.

  Documentació a presentar:

  • -DNI/NIE
  • -Certificat d' empadronament
  • -Títul de família nombrosa o monoparental en vigor 

   

  • Quotes Vigents

   Quotes de servei d’aigua Tarifes
   Famílies nombroses 12,11 €/trimestre
   Quota de consum d’aigua per blocs Tarifes
   Famílies fins a 3 fills  
   Fins 13 m3 0,4446 €/m3
   De 14 a 99 m3 0,8497 €/m3
   Més de 99 m3 3,1505 €/m3
   Famílies fins a 4 fills  
   De 0 a 19 m3 0,4446 €/m3
   De 20 a 99 m3 0,8497 €/m3
   Més de 99 m3 3,1505 €/m3
   Famílies fins a 5 fills Tarifes
   De 0 a 25 m3 0,4446 €/m3
   De 26 a 99 m3 0,8497 €/m3
   Més de 99 m3 3,1505 €/m3
   Famílies fins a 6 fills  
   De 0 a 31 m3 0,4446 €/m3
   De 32 a 99 m3 0,8497 €/m3
   Més de 99 m3 3,1505 €/m3
   Famílies de 7 fills o més  
   De 0 a 37 m3 0,4446 €/m3
   De 38 a 99 m3 0,8497 €/m3
   Més 99 m3 3,1505 €/m3
   Conservació de comptador  2,0800 €/trimestre
   Quota de servei de clavegueram 4,327 €/trimestre
   Quota de consum de clavegueram per blocs Tarifes
   Famílies fins a  3 fills  
   De 0 a 50 m3 0,0300 €/m3
   De 51 a 500 m3 0,1247 €/m3
   Més de 500 m3 0,2284 €/m3
   Famílies fins a 4 fills  
   De 0 a 56 m3 0,0300 €/m3
   De de 57 a 500 m3 0,1247 €/m3
   Més de 500 m3 0,2284 €/m3
   Famílies fins a 5 fills  
   De 0 a 62 m3 0,0300 €/m3
   De 63 a 500 m3 0,1247 €/m3
   Més de 500 m3 0,2284 €/m3
   Famílies fins a 6 fills  
   De 0 a 68 m3 0,0300 €/m3
   De 69 a 500 m3 0,1247 €/m3
   Més de 500 m3 0,2284 €/m3
   Famílies de 7 fills o més  
   De 0 a 74 m3 0,0300 €/m3
   De 75 a 500 m3 0,1247 €/m3
   Més de 500 m3 0,2284 €/m3
    

    

 • Desocupats de llarga duració

  Persones inscrites com a demandants de faena en les oficines del Servef de forma ininterrompuda durant un període superior a un any.

  Documentació a presentar:

  • -DNI/NIE
  • -Certificat d'empadronament
  • -Certificado de situació laboral emès pel Servef, on consta el dia des del qual s’està desocupat.
  • Quotes vigents

   Quota de servei d’aigua  Tarifes
   Desocupats 12,11 €/trimestre
   Quota de consum d’aigua per blocs Tarifes
   De 0 a 9 m3 0,4446 €/m3
   De 10 a 32 m3 0,6615 €/m3
   De 33 a 60 m3 1,5437 €/m3
   Més de 60 m3 3,1505 €/m3
   Conservació del comptador 2,0800 €/trimestre
   Quota de servei de clavegueram 4,327 €/trimestre
   Quota de consum de clavegueram per blocs Tarifes
   De 0 a 9 m3 0,0100 €/m3 
   De 10 a 32 m3 0,0812€/m3
   De 33 a 60 m3 0,1320 €/m3
   Més de 60 m3 0,3521 €/m3
    

    

 

Una vegada es tinguin els títols o certificats acreditatius, caldrà entregar la documentació en les nostres oficines o enviar-la escanejada a través de la nostra Oficina Virtual mitjançant l’opció Contacta’ns.

La vigència d’estes tarifes és d’un any. Es pot renovar cada any si es manté la situació; només caldrà aportar la documentació necessària. Excepte en el cas de les famílies nombroses, en què la vigència és la que s’expedix en el seu títol de família nombrosa.

Fons social

Este fons social es va establir per proporcionar ajudes als sectors de la població més necessitats del municipi d'Elx.

La bonificació només s’aplicarà sobre el contracte de la vivenda habitual, excloses altres taxes (cànon de sanejament, brossa) i en un import per a tot l'any en funció del nombre de sol·licituds

Amb la finalitat d’assegurar un consum responsable, es tindrà en compte per al càlcul de l'import de l'ajuda, que el consum no siga superior a 10 m³ /per persona / trimestre.

Les sol·licituds (segons model normalitzat) i la documentació acreditatives de reunir els requisits per a aquestes ajudes, es podran presentar preferentment a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Elx , apartat “Tràmits Destacats”, tràmit “Sol·licitud d'Ajudes per a l'abonament de despeses inherents a la titularitat de l'habitatge habitual i ajuda per Fons Social de l'Aigua” o en la OMAC.

El termini per a la seua presentació és de l'1 de març al 30 d'abril de 2024.

Durant 2024, el municipi d'Elx ha posat a la disposició de la clientela vulnerable un fons social amb un import de 450.000€.

 

Accedeix a la Seu Electrònica de l'Excm. Ajuntament d'Elx per a la seua tramitació en línia