Bonificacions i fons social

Bonificaciones y Fondo Social 2

Treballem per millorar el teu municipi

En Aigües d’Elx ajudem els qui més ho necessiten

 

Aigües d’Elx té un fons social per a l’assistència en el pagament de factures, i també tarifes bonificades. D’esta manera, l’empresa treballa per a millorar la vida dels ciutadans del municipi.

Tarifes Bonificades

Poden sol·licitar estes tarifes els pensionistes i els incapacitats permanents, les víctimes de violència de gènere, les famílies nombroses i els desocupats de llarga duració, tant en la quota de servici d’aigua i clavegueram com en el consum per blocs.

 • Jubilats i incapacitats permanents (en els graus incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa)

  Persones que perceben pensió per jubilació o incapacitat permanent en els graus d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, amb un import que no ha de superar les quanties mínimes establides en la Llei de pressupostos de l’Estat.

  Documentació que cal presentar:

  • -DNI/NIE
  • -Certificat de empadronament
  • -Autoritzación a Aigües d’Elx perquè faça la sol·licitud a l’INSS del certificat de la Seguretat Social en el qual s’acredita l’import de la pensió (ací es pot baixar el model d’autorització).
  • Quotes vigents

   Quota de servici d’aigua  Tarifes
   Pensionistes i incapacitats 12,11 €/trimestre
   Quota de consum d’aigua per blocs Tarifes
   Fins a 20 m3 0,4446 €/m3
   De 21 a 60 m3 0,8497 €/m3
   Més de 60 m3 3,1505 €/m3
   Conservación del comptador 1,6790 €/trimestre
   Quota de servici de clavegueram 4,327 €/trimestre
   Quota de consum de clavegueram per blocs Tarifes
   Fins a 50 m3 0,0000 €/m3 
   De 51 a 500 m3 0,1247 €/m3
   Més de 500 m3 0,2284 €/m3
    

    

 • Víctimes de violència de gènere

  El tràmit i la comunicació es duran a terme mitjançant l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament d’Elx.

  Les víctimes de violència de gènere es podran acollir també a les tarifes socials de pensionistes o famílies nombroses.

 • Families Nombroses

  Famílies que disposen del títol oficial en vigor acreditatiu de família nombrosa. Hi ha diferents tarifes en funció del nombre de fills/filles.

  Documentació a presentar:

  • -DNI/NIE
  • -Certificat d' empadronament
  • -Títul de família numbrosa en vigor 

   

  • Cuotas Vigents

   Quotes de servici d’aigua Tarifes
   Famílies nombroses 12,11 €/trimestre
   Familias numerosas 3 fills  
   Quota de consum d’aigua per blocs Tarifes
   Fins 13 m3 0,4446 €/m3
   De 14 a 99 m3 0,8497 €/m3
   Més de 99 m3 3,1505 €/m3
   Famílies nombroses amb 4 fills  
   De 0 a 19 m3 0,4446 €/m3
   De 20 a 99 m3 0,8497 €/m3
   Més de 99 m3 3,1505 €/m3
   Famílies nombroses amb 5 fills Tarifes
   De 0 a 25 m3 0,4446 €/m3
   De 26 a 99 m3 0,8497 €/m3
   Més de 99 m3 3,1505 €/m3
   Famílies nombroses amb 6 fills  
   De 0 a 31 m3 0,4446 €/m3
   De 32 a 99 m3 0,8497 €/m3
   Més de 99 m3 3,1505 €/m3
   Famílies nombroses amb 7 fills  
   De 0 a 37 m3 0,4446 €/m3
   De 38 a 99 m3 0,8497 €/m3
   Més 99 m3 3,1505 €/m3
   Conservació de comptador  1,6790 €/trimestre
   Quota de servici de clavegueram 4,327 €/trimestre
   Quota de consum de clavegueram per blocs Tarifes
   Famílies nombroses amb 3 fills  
   De 0 a 50 m3 0,0000 €/m3
   De 51 a 500 m3 0,1247 €/m3
   Més de 500 m3 0,2284 €/m3
   Famílies nombroses amb 4 fills  
   De 0 a 56 m3 0,0000 €/m3
   De de 57 a 500 m3 0,1247 €/m3
   Més de 500 m3 0,2284 €/m3
   Famílies nombroses amb 5 fills  
   De 0 a 62 m3 0,0000 €/m3
   De 63 a 500 m3 0,1247 €/m3
   Més de 500 m3 0,2284 €/m3
   Famílies nombroses amb 6 fills  
   De 0 a 68 m3 0,0000 €/m3
   De 69 a 500 m3 0,1247 €/m3
   Més de 500 m3 0,2284 €/m3
   Famílies nombroses amb 7 fills  
   De 0 a 74 m3 0,0000 €/m3
   De 75 a 500 m3 0,1247 €/m3
   Més de 500 m3 0,2284 €/m3
    

    

 • Desocupats de llarga duració

  Persones inscrites com a demandants de faena en les oficines del Servef de forma ininterrompuda durant un període superior a un any.

  Documentació a presentar:

  • -DNI/NIE
  • -Certificat d'empadronament
  • -Certificado de situació laboral emès pel Servef, on consta el dia des del qual s’està desocupat.
  • Quotas vigents

   Quota de servici d’aigua  Tarifes
   Desocupats 12,11 €/trimestre
   Quota de consum d’aigua per blocs Tarifes
   De 0 a 9 m3 0,4446 €/m3
   De 10 a 32 m3 0,6615 €/m3
   De 33 a 60 m3 1,5437 €/m3
   Més de 60 m3 3,1505 €/m3
   Conservació del comptador 1,6790 €/trimestre
   Quota de servici de clavegueram 4,327 €/trimestre
   Quota de consum de clavegueram per blocs Tarifes
   De 0 a 9 m3 0,0000 €/m3 
   De 10 a 32 m3 0,0812€/m3
   De 33 a 60 m3 0,1320 €/m3
   Més de 60 m3 0,3521 €/m3
    

    

 

Una vegada es tinguin els títols o certificats acreditatius, caldrà entregar la documentació en les nostres oficines o enviar-la escanejada a través de la nostra Oficina Virtual mitjançant l’opció Contacta’ns.

La vigència d’estes tarifes és d’un any. Es pot renovar cada any si es manté la situació; només caldrà aportar la documentació necessària. Excepte en el cas de les famílies nombroses, en què la vigència és la que s’expedix en el seu títol de família nombrosa.

Fons social

Este fons social es va establir per proporcionar ajudes als sectors de la població més necessitats del municipi d'Elx.

La bonificació només s’aplicarà sobre el contracte de la vivenda habitual, excloses altres taxes (cànon de sanejament, brossa), i en el percentatge que determine la Regidoria de Benestar Social per a cadascun dels períodes en funció del nombre de sol·licituds.

Amb la finalitat d’assegurar un consum responsable, si es detecta un consum excessiu d’aigua en els rebuts amb bonificació –es consideraran com a tal més de 10 m3 per persona i trimestre–, se li comunicarà eixe consum irresponsable perquè prenga les mesures oportunes i, així, s’evite que les següents bonificacions queden revocades per eixe motiu.

Les sol·licituds (segons el model normalitzat) i la documentació acreditatives de reunir els requisits per a estes ajudes caldrà presentar-les en el Registre General de l’Ajuntament, i hauran d’estar dirigides a la Regidoria de Benestar Social. Les sol·licituds i la documentació necessàries estaran disponibles en les diferents oficines municipals d’atenció al client (OMAC) i en el web municipal.

 • Requisits per a la bonificació per fons social

  Els requisits per a l’obtenció de la bonificació per fons social aprovada per l’Ajuntament d'Elx són:

  • Les persones físiques que tinguen uns ingressos bruts anuals inferiors a l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples) de l’any 2019, és a dir, de 7.519,59 €.
  • Si es tracta d’una persona amb discapacitat, els ingressos bruts anuals han de ser inferiors a 1,5 vegades l’IPREM de l’any 2019, és a dir, d’11.279,38 €.
  • La unitat familiar de dos membres o més que tinguen uns ingressos bruts anuals inferiors a 2 vegades l’IPREM de l’any 2019, és a dir, de 15.039,18 €.
  • En les famílies nombroses de categoria especial i en les unitats familiars on hi haja algun membre amb discapacitat, els ingressos bruts anuals han de ser inferiors a 2,75 vegades l’IPREM, és a dir, de 20.678,87 €.

  En cas que es complisquen els requisits exigits, caldrà presentar una única sol·licitud, que tindrà vigència en la resta de trimestres de l’any natural.