Normativa del servei

Asset Publisher

Asset Publisher

aixeta d'aigüera d'una cuina del qual sale un doll d'aigua

Aigua Potable

El Reglament del Servei Domiciliari d'Aigua Potable de l'Excm. Ajuntament d'Elx, publicat en el BOP 93 de data 27/04/1994, regula la prestació del servei públic de proveïment d'aigua i la tarifa del servei de subministrament domiciliari d'aigua en el municipi d'Elx, així com L' Ordença Reguladora de la Prestació del Servei de Proveïment d´Aigua Potable i Conservació de Compatdors, publicada en el BOPA 238 de data 14/12/2018 i amb Edicte d´aprovació definitiu en BOPA 59 de data 26/03/19 ,regula el preu a satisfer pels beneficiaris com a contraprestació del servei de proveïment d'aigua potable i conservació de comptadors, del qual és titular l'Ajuntament d'Elx, i que presta l'Empresa Mixta Aigües i Sanejament d’Elx, SA, en els termes del Contracte de Concessió vigent.

sobre un sòl amb llambordes se superposa un embornal de clavegueram

Clavegueram

L'Ordenança de l'Ús i Abocaments a la xarxa de Clavegueram d'Elx, publicada en el BOP 198 de 31/08/1998, regula l'ús de la xarxa de clavegueram i les condicions dels abocaments a aquesta, així com  L´Ordenança Reguladora de la Prestació del Servei de Clavegueram publicada en el BOPA 238 de data 14/12/2018 i amb Edicte d´aprovació definitiu en BOPA 59 de data 26/03/19, regula el preu a satisfer pels beneficiaris com a contraprestació per la disponibilitat del servei de clavegueram, recollida i evacuació d'aigües residuals i pluvials i transport de les mateixes fins als punts d'abocament o tractament, que és titular l'Ajuntament d'Elx, i que presta l'Empresa Mixta Aigües i Sanejament d’Elx, SA, en els termes del Contracte de Concessió vigent.

panoràmica del palmerar d'Elx en la qual s'albira també en el fons edificis i la cúpula de la Basílica de Santa María

Tarifes del servei d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament d’Elx

L’Ajuntament d’Elx és el responsable d’aprovar les tarifes del servei aplicables al municipi i la Comissió de Preus de València és l’organisme encarregat d’autoritzar-les. Una vegada aprovades i autoritzades, les tarifes es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Accedix a Tarifes del Servei