Instal·lacions interiors

Instalaciones interiores de fontanería

Manteniment i bon ús  

 

És important distingir i conéixer les responsabilitats del servici d’aigua i sanejament municipal i les nostres obligacions com a propietaris. Per este motiu, resulta crucial saber quines parts de la instal·lació d’aigua potable i clavegueram es consideren públiques i quines són part de la finca a la qual donen servici.

Les instalacions interiors comencen, en el cas de l’aigua potable, a partir de la clau de registre situada en la via pública, i en el cas del sanejament, a partir de la seua connexió a la xarxa de sanejament.

El correcte ús i manteniment d’estes instal·lacions interiors correspon als propietaris de l’immoble, tant si són particulars o empreses com si l’immoble es gestiona a través d’una comunitat de veïns.

 • Obligacions com a abonat

  • Disposar de depòsits i grups de pressió en bon estat i amb manteniment periòdic.
  • Disposar de vàlvules de retenció darrere del comptador per a evitar el retorn a la xarxa de les aigües de la vivenda.
  • Disposar d’arqueta sifònica per a l’eixida de les aigües residuals. D’esta manera, s’impedix l’entrada de múrids i altres animals, i es facilita la neteja de la connexió de servici.
  • Tots els elements de lampisteria han d’estar adaptats per al transport i l’emmagatzematge d’aigua potable per a ús alimentós.
  • En cas que hi haja xarxes diferenciades (reg, contra incendis, etc.), no s’han de connectar entre elles pel risc sanitari que açò comporta.

A causa d’un mal manteniment o un ús indegut de les instal·lacions interiors es poden produir fuites o defectes que afecten la qualitat de l’aigua i suposen pèrdues d’un recurs escàs, a més d’embossaments en l’evacuació d’aigües residuals.