Sistemes de gestió i certificats

Política de gestión integrada Ejemplo

Treballant per un desenvolupament sostenible

A Aigües d'Elx som conscients que la nostra activitat està directament relacionada amb la qualitat de vida de les persones. Per tant, en cadascuna de les nostres decisions intentem aplicar els principis següents:

 • Excel·lència
 • Innovació
 • Diàleg
 • Desenvolupament de negoci sostenible
 • Desenvolupament local

 

Per aconseguir este objectiu tenim una  Política de Gestió Integrada i una Política de Seguretat i Salut Laboral basades en els tres eixos del desenvolupament sostenible: social, ambiental i eficiència.

 
 
" "

Política de gestión integrada Ejemplo

Disposem de certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servei de qualitat i oferir un ambient de treball òptim i segur per als nostres empleats.

 • Certificat de Qualitat i  Gestió Ambiental Resultado de imagen de iso 9001 Resultado de imagen de iso 14001

  Aigües d'Elx disposa d’un sistema de gestió de la qualitat i gestió ambiental que aporta valor a l’organització i proporciona un marc de referència per establir objectius en els àmbits següents del seu abast:
  • El proveïment d’aigua potable i els serveis de gestió associats (compra, emmagatzematge, distribució, control de qualitat de l’aigua, manteniment d’instal·lacions i xarxa).
  • La gestió i el manteniment dels sistemes de clavegueram i sanejament, depuració i control d’abocaments d’aigües residuals i llots de depuració.
  • La gestió comercial associada al cicle integral de l’aigua: contractació, instal·lació, lectura i manteniment de comptadors, facturació, cobrament, gestió d’impagats i atenció al client.

  Els sistemes de gestió de la qualitat i gestió ambiental estan certificats conforme a la Norma ISO 9001:2015 y Norma ISO 14001:2015  respectívament.

 • Certificat de Prevenció de Riscos Laborals  

  Aigües d'Elx disposa d’un sistema de gestió de seguretat i salut laboral certificat des del 2007, mitjançant el qual s’assegura la millora contínua en l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats de les activitats dels treballadors, així com el compliment de la reglamentació vigent.

  Això contribueix a crear un ambient de treball adequat, amb condicions de treball justes, en què els treballadors poden desenvolupar la seua activitat amb dignitat i on és possible participar en la millora de les condicions de seguretat i salut.


  El sistema de gestió de seguretat i salut laboral a Aigües d'Elx està certificat segons la Norma ISO 45001:2018.

 • Acreditació ENAC Laboratori  Resultado de imagen de enac 

  El laboratori d’Aigües d’Elx està acreditat des de 2011 per a la realització d’assajos en el sector mediambiental baix els criteris establits en la Norma ISO 17025 i l'Anex Tècnic corresponent.

  Esta norma descriu tots els requisits que els laboratoris d’assaig i calibratge han de complir per a evidenciar que són tècnicament competents i que són capaços de desenvolupar resultats tècnicament vàlids.

  El número d’acreditació és el 862/LE/1673.

 • Sistema d'innocuïtat dels aliments   Sello ISO22000

  La norma ISO 22000:2018 Sobre sistemes de gestió de la innocuïtat, especifica els requisits que ha d'establir el sistema de gestió d'una organització per a demostrar la seua capacitat de control dels perills relacionats amb la innocuïtat dels aliments.

  Es tracta doncs d'una norma amb un marcat caràcter alimentari, que la converteix en una eina orientada a l'assegurament de la qualitat de l'aigua mitjançant l'avaluació i gestió global del risc al llarg de totes les etapes de la cadena de proveïment, des de la captació fins al consumidor final.

  Aigües d´Elx està certificat en aquesta norma sobre la base de la Norma ISO 22000:2018.

 • Empresa familiarment responsable   Sello EFR

  La Direcció d'Aigües i Sanejament d´Elx, S.A, conscient que el valor més important de l'organització són les persones que la componen, manifesta el seu compromís a avançar i donar respostes en matèria de responsabilitat i respecte a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, al suport en la igualtat d'oportunitats i a la inclusió de persones més desfavorides.

  Des d'aquesta direcció es manifesta el compromís de dur a terme els principis enunciats a través de la implantació del Model EFR1000-1, la qual cosa implica la millora contínua en els processos de gestió de la conciliació i l'objectiu de la qual és construir un factor competitiu que siga reconegut tant interna com externament com diferencial en el nostre sector d'activitat, per al que a més ens comprometem amb un estil de direcció i lideratge que faciliten i impulsen la seua posada en marxa.

  Certificació efr-1000

   

 • Certificat de Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci 

  Gestió de la continuïtat del negoci per al cicle integral de l'aigua dels processos de telecomandament del centre de control operatiu d'Aigües d´Elx que monitora i opera els processos d'emmagatzematge i distribució d'aigua potable.

  Certificación SP-22301-2019