Obres i projectes

Obras y Proyectos 3

Proveïment, clavegueram i gestió d'aigües

 

Projectes 

L'àrea de Planificació i Projectes té encomanat l'anàlisi de les xarxes de proveïment, clavegueram i pluvials del municipi. Se serveix de eines matemàtiques i de informació geogràfica que permeten analitzar diferents formes d'operació de les xarxes; detecta i avança possibles insuficiències en les infraestructures actuals d'acord amb l'evolució prevista del municipi. Desenvolupa els projectes constructius de les obres necessàries per a resoldre les deficiències detectades, elabora la normativa tècnica de referència per a la redacció de projectes i execució de les obres d'infraestructura hidràulica a Elx i dona suport tècnic a la resta de àrees de l'empresa.

Els treballs van des del disseny general d'infraestructures en Plans Directors fins al desenvolupament de projectes constructius d'obres de proveïment, clavegueram,  pluvials i aigües regenerades que inclouen la rehabilitació i construcció de depòsits, conduccions de distribució i transport d'aigua, xarxes de clavegueram, col·lectors de pluvials i tancs de tempesta.

 • Renovació de la xarxa de clavegueram en Avinguda de Cartagena ( El Altet)

  L'avinguda de Cartagena del Altet és l'antiga travessia de la carretera N-332, en ella les xarxes de proveïment d'aigua potable són de fibrociment. El clavegueram es troba desdoblegat en dues conduccions de formigó en massa situades en els seus marges. El col·lector de la banda aquest es troba molt deteriorat per l'atac químic de les aigües residuals, que ha fet desaparéixer el ciment del formigó provocant diversos trencaments.

  Les obres renoven la xarxa d'aigua potable de fibrociment, s'instal·laren 545 m de canonada de fosa dúctil DN 100 i 150 mm i 28 vàlvules de comporta i es reposaran 38 escomeses domiciliàries i una boca d'incendis.

  Se reponen 796 m2 de acera y 533 m2 de calzada.

  Plans

  Pressupost sense IVA:           393.033,00 €

  Data prevista d´inici:      octubre de 2021

   

 • Renovació de la xarxa d´aigua potable en Carrer San Fracesc d´Assís (El Altet)

  En l'avinguda de Sant Francesc d'Assís, coexisteixen xarxes arterials de transport d'aigua potable amb conduccions de distribució, diverses d'aquestes conduccions es troben ja renovades a fosa dúctil. Amb les obres projectades es completarà la renovació, per la qual cosa tots els tubs de l'avinguda seran de fosa dúctil i desapareixerà el fibrociment en l'avinguda.

  S'instal·len entre l'avinguda de Cartagena i el final del carril bici de la parròquia de San Francisco 522 m de canonada de fosa dúctil de 200 mm, 720 m de 100 mm, 1 comptador ultrasònic de 80 mm i 29 vàlvules de comporta. Es reposen 50 escomeses, 1 hidrant, 802 m² de vorera i 170 m² de calçada..

  Pressupost sense IVA:           279.599,10 €

  Data prevista d´inici:      juny de 2021

 • Renovació de la xarxa d´aigua potable i clavegueram en Carrer Blas Orts Sánchez

  Al carrer de Blas Orts Sánchez les xarxes de proveïment d'aigua potable són majoritàriament de fibrociment amb alguns caps extrems. La xarxa de clavegueram es troba en un grau de deterioració molt avançada.

  Les obres projectades renovaran i emmallaran les xarxes d'aigua potable instal·lant 349 m de canonada de fosa dúctil de 100 mm i 10 vàlvules de comporta. Es reposen 22 escomeses domiciliàries.

  Se substitueix la xarxa de clavegueram per 296 m de canonada de PVC de 500 mm, 23 m de canonada de 400 mm en ramals secundaris i 23 pous de registre. Es renoven 22 escomeses de sanejament, 18 connexions amb embornals, 347 m² de vorera i 873 m² de calçada.

  Plans

  Pressupost sense IVA:           327.134,40 €

  Data prevista d´inici:      agost de 2021

 • Ampliació xarxa arterial d´aigua en Torrellano

  El model matemàtic de la xarxa de distribució d'aigua d'Elx ha detectat velocitats de flux elevades en la conducció d'entrada d'aigua potable a Torrellano, la qual cosa indica que el seu diàmetre de 125 mm és insuficient enfront de l'augment previsible de demandes en el futur.

  Les obres projectades desdobleguen aquesta conducció executant una nova de 200 mm en fosa dúctil fins a travessar l'Avinguda d´ Íllice i estableixen una artèria de 150 mm en aquesta mateixa avinguda, realitzant emmallats en la xarxa i substituint canonades de fibrociment per fosa dúctil. S'instal·len 307 m de canonada de 200 mm, 238 de 150, 23 de 100 mm, 31 vàlvules de comporta, 1 comptador ultrasònic de 100 mm i 2 hidrants. Es reposen 25 escomeses, 296 m² de vorera i 349 m² de calçada.

  Plans

  Pressupost sense IVA:           190.043,53 €

  Data prevista d´inici:      agost de 2021

 • Ampliació de la conducuió d´exida dels Depósits d´Aigua de Carrús

  Els depòsits municipals de Carrús constitueixen la principal reserva d'aigua potable d'Elx. El model matemàtic de la xarxa de distribució d'Elx ha detectat limitacions de diàmetre en la conducció d'eixida dels depòsits. Aigües avall d'aquesta eixida les conduccions són de materials antiquats (fibrociment i formigó amb camisa de xapa) i alguns trams discorren per l'interior de parcel·les.

  Les obres projectades estableixen dos conductes paral·lels que substitueixen i amplien les conduccions actuals instal·lant 555 m de canonada de fosa dúctil de 600 mm entre l'eixida dels depòsits de Carrús i el parc de Victoria Kent pels carrers de Plaña i Carlet. Es col·locarà un comptador electromagnètic de 400 mm, 7 vàlvules de papallona i 5 ventoses trifuncionales en arquetes de formigó armat. Es reposaran 155 m² de vorera i 1961 m² de calçada.

  Pressupost sense IVA:           565.009,90 €

  Data prevista d´inici:      novembre de 2021

 • Rehabilitació del Depòsit d´Aigua de Bonavista

  El depòsit d'aigua de Bonavista proveeix a la partida del mateix nom d'Elx i a la partida de Altabix. Annex a ell es troba un depòsit elevat fora d'ús. En les tasques de neteja interior del depòsit es van detectar diverses patologies que requereixen una intervenció destinada a la rehabilitació estructural de la infraestructura. A més, es va constatar la conveniència de demolir el depòsit elevat.
  Les obres comprenen la reparació estructural de la coberta del depòsit demolint la coberta existent i instal·lant plaques alveolars; la substitució de la cambra de vàlvules, la instal·lació d'un nou sistema de cloració, l'adequació dels accessos a la parcel·la i la demolició del depòsit elevat contigu. Prèviament a l'inici de les obres es desviarà una línia aèria de mitjana tensió situada sobre la coberta del depòsit.

  Plans

  Pressupost sense IVA:           565.009,90 €

  Data prevista d´inici:      novembre de 2021

  Obres

  Les obres abasten el proveïment de aigua potable, el clavegueram, la gestió de les aigües pluvials, realitzant a més obres singulars que contribueixen a millorar l'entorn en el qual es desenvolupen.

  • Col·lector Pluvials Camí Vell Santa Pola

   Les obres realitzades han donat continuïtat i han enllaçat els col·lectors de Ciutat Jardí i Els Palmerars amb el col·lector de pluvials de la EL-20.

   Comprén 457 m de conduccions distribuïts en 3 ramals:

   • Ramal 1. 155 m de conducció de formigó armat DN 1500 mm
   • Ramal 2. 60 m de conducció de formigó armat DN 1000 mm
   • Ramal 3. 131 m de conducció de formigó armat DN 1800 mm

   Aquesta obra es va finalitzar al juliol de 2020 i es va realitzar una inversió de 777.719,57€.

    

  • Col·lector Clavegueram Carrer Fra Pere Balaguer i Bisbe Winibal

   Amb la construcció d'aquest col·lector es genera un augment de les capacitacions d'aigües pluvials de la zona, sent substituït el col·lector antic dels carrers Fra Pere Balaguer i Bisbe Winibal, per un altre col·lector que amplia la capacitat de la xarxa i connecta amb el col·lector de Ciutat Jardí i el barri dels Palmerars. El col·lector emprat és de formigó armat DN 1000 mm amb 428m de longitud i compta amb 6 cambres de registre i 14 pous ximenera.

   Aquesta obra va ser finalitzada a l'octubre de 2020 i es va realitzar una inversió de 630.600,41€.

    

  • Col·lector Pluvials en Carretera de Santa Pola

   L'obra ha reduït el risc d'inundació en l'accés a la ciutat per Av. de Santa Pola i permet canalitzar els cabals de pluja que s'aboquen al barranc de Sant Antón cap al riu Vinalopó.
   Consisteix essencialment en la instal·lació en rasa de 288 m de canonada de formigó armat DN 1.200 mm de classe 135 segons norma UNEIX EN 1916 en l'exterior de la calçada de la carretera CV-865 Elx - Santa Pola, en el tram comprés entre la carretera de circumval·lació d'Elx i la nova Ronda Sud EL-20.

   Aquesta obra ha sigut finalitzada al juny de 2021 i es va realitzar una inversió de 259.980,57€.

    

    

    

  • Depòsit d'Aigua de 5.300 m³ en Arenals del Sol

   La construcció de el nou depòsit d'aigua potable garanteix una reserva de 24 hores a màxima demanda, l'antic tenia més de 30 anys d'antiguitat i s'havien detectat problemes estructurals fruit de l'envelliment de la infraestructura hidràulica. Aquesta nova infraestructura està situada en la mateixa parcel·la, demolint un depòsit antic de 1.400 m³ de capacitat, actualment fora d'ús, i construint el nou depòsit en l'espai resultant.

   La infraestructura inclou dues naus o gots de formigó armat de 30 x 19,65 x 5,15 m interiors amb una altura mitjana de làmina d'aigua de 4,50 m. Aquesta solució permet encaixar el depòsit en el terreny disponible i minimitzar el perímetre en planta, permetent així realitzar la neteja periòdica del depòsit d'aigua potable que exigeix l'RD 140/2003 pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, a més d'altres labors de manteniment que puguen ser necessàries. 

    El depòsit inclou els sistemes de telecontrol per a tindre informació en temps real del nivell d'emmagatzematge, cabals subministrats, qualitat de l'aigua, estat de vàlvules d'entrada i eixida del depòsit, control d'accessos al depòsit i tots els paràmetres necessaris per a la correcta operació de la instal·lació i la garantia de subministrament a la població les 24 hores del dia. A més, s'inclouen les instal·lacions necessàries per a l'emmagatzematge i dosatge d'hipoclorit que garantisca la desinfecció de l'aigua subministrada.

   Aquesta obra ha sigut finalitzada al maig de 2021 i es va realitzar una inversió de 980.000,00€

    

   • El depòsit d’aigua potable que dona subministrament a les pedanies dels Arenals del Sol i l’Altet, es trobava al final de la seua vida útil a causa de serioses patologies estructurals detectades durant uns treballs de manteniment. Els 30 anys d’antiguitat i els costos de reparació i manteniment del depòsit vell recomanaven, com a solució més adequada, la construcció d’un nou depòsit. Aigües d'Elx i l’Ajuntament d’Elx afrontaren aquest repte amb una actuació sostenible des del punt de vista econòmic amb la màxima eficiència en les infraestructures, i considerant l’equilibri amb l’entorn natural en el qual es troba els Arenals del Sol. És per això que, l’1 de setembre del 2020, s’iniciaren les obres del nou depòsit, que garanteix una reserva de 24 hores amb la màxima demanda actual, incrementada en un 40%. L’obra ha sigut executada en nou mesos, i ha acabat el maig del 2021. Permet millorar el subministrament a la població, tant fixa com estacional, dels Arenals del Sol i de l’Altet, atés que augmenta considerablement a l’estiu. La capacitat d’emmagatzematge i subministrament està assegurada, ja que als 5.300 m3 de capacitat del nou depòsit dels Arenals, a més inclou els sistemes de telecontrol per a tenir informació en temps real del nivell d’emmagatzematge, dels cabals subministrats, de la qualitat de l’aigua, de l’estat de vàlvules d’entrada i eixida, el control d’accessos al depòsit, i tots els paràmetres necessaris per a la correcta operació de la instal·lació, així com la garantia de subministrament a la població les 24 hores del dia. La garantia de quantitat i qualitat sanitària de l’aigua són una finalitat per a Aigües d'Elx, per això està dotat de les instal·lacions necessàries per a l’emmagatzematge i la dosificació de l’hipoclorit que garantisca el nivell de clor residual de l’aigua subministrada que estableix la legislació per a les aigües de consum humà. Per a assolir el màxim respecte a l’entorn, on s’han realitzat l’obra preservant les seues característiques i la integració del paisatge, s’han realitzat dues actuacions: La primera, de jardineria perimetral amb plantes autòctones del proper Paratge Natural d’El Clot de Galvany com tamarit, savina i margalló, així com la reposició de l’arbratge afectat per l’execució de l’obra, d’aquesta manera hem millorat la integració paisatgística del depòsit amb l’entorn. La segona, per a protegir de l’erosió els talussos de la parcel·la, s’ha col·locat una coberta vegetal amb plantes entapissants i aromàtiques, lavanda i romer. El nou depòsit dels Arenals del Sol contribueix a tots els aconseguiments previstos en el conjunt d’accions destinades a convertir Elx en capital verda europea en 2030, i complir així amb totes les estratègies dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Amb aquesta obra hem treballat per a preservar l’aigua i assolir una adequada gestió en l’aprofitament dels recursos hídrics, a més de contribuir com a agents actius en la construcció de ciutats i comunitats sostenibles, i aportar així també innovació en apostar per la lluita contra el canvi climàtic en la gestió de l’aigua així com preservar la protecció a la biodiversitat en les nostres instal·lacions.
  • Informació per a la redacció de Projectes

    El Departament d'Obres d'Aigües i Sanejament d’Elx duu a terme les obres dissenyades pels Serveis d'Enginyeria de l'empresa garantint les millors condicions d'execució, la correcta elecció de materials i mètodes constructius (realitzant el control de qualitat dels treballs) per a garantir que les obres s'entreguen a l'ús públic en perfectes condicions, complint amb la nostra Normativa Técnica.

   Descarrega els plans.